Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 października 2021 roku.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Strzeleckim w sprawie przyjęcia przez Gminę Leśnica zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Leśnica dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy.
 15. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 18. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 20. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Leśnicy

                                                                                                        /-/ Ryszard Froń

Wersja XML