Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 26 września br. (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Otwarcie sesji:

a. stwierdzenie quorum,

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

3. Informacja na temat „Raportu za lata 2020-2021 dotyczącego: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leśnica, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

13. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Leśnicy

                                                                                                          /-/ Ryszard Froń

Wersja XML