Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Otwarcie sesji:

a. stwierdzenie quorum,

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 września 2021 roku.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/207/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 września 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” ze środków budżetu Gminy Leśnica przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

12. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej w Leśnicy

                                                                                      /-/ Ryszard Froń

Wersja XML