Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 1. Otwarcie sesji:

a. stwierdzenie quorum,

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 stycznia 2021 roku.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
 8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2020 rok:

a. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej;

b. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

c. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej;

d. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

e. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 3. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej w Leśnicy

                                                                                                                        /-/ Ryszard Froń

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze zdrowie i  bezpieczeństwo Radnych oraz mieszkańców Gminy Leśnica, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będą transmitowane on-line na stronie www.bip.lesnica.pl.

Wersja XML